1. Registrácia

Užívateľ Služby (ďalej len Užívateľ) získa registráciou do Služby na Internetových stránkach alebo v Aplikáciu prístup k tým ich častiam a službám, ktoré sú na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa registráciou podmienené. Pre užívanie niektorých častí Služby môže byť Prevádzkovateľom požadované splnenie ďalších podmienok (napr. U Plateného obsahu).
Spôsob registrácie a údaje požadované pre registráciu, ako aj pre prihlásenie sa registrovaného Užívateľa do Služby stanovuje Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ je oprávnený pravidlá pre registráciu a prístup do Služby meniť.
Registrácia sa vzťahuje súčasne na všetky Internetové stránky a na tie aplikácie, ktoré využívajú pre registráciu zhodné rozhranie s Internetové stránky, tj. Registráciou získa Užívateľ prístup ku všetkým Internetovým stránkam a ďalej k vyššie uvedeným Aplikáciam v rozsahu, v akom sú podmienené registráciou, s výnimkou tých častí, ku ktorým je pre získanie prístupu nutné splniť ďalšiu podmienku stanovenú Prevádzkovateľom. Niektoré Aplikácia majú samostatnú registráciu, v takom prípade sa na ne registrácie podľa tohto odseku nevzťahuje.
Prevádzkovateľ je oprávnený pozastaviť alebo zrušiť prístup Užívateľa k Službe na základe jeho registrácia v prípade, že registrovaný Užívateľ poruší pri užívaní Internetové stránky alebo Aplikácia ustanovení týchto podmienok alebo právne predpisy, podmienky súťaže, aukcie, online hry alebo iné akcie organizované na Internetovej stránke alebo v aplikáciu, alebo ak má Prevádzkovateľ dôvodné podozrenie, že registračné údaje Používateľa užíva okrem Užívateľa ešte ďalšia osoba. V prípadoch uvedených v tomto odseku nevzniká nárok na vrátenie ani pomernej časti predplatného, ​​ani na náhradu škody.

2. Účasť na diskusiách

V prípade, že Prevádzkovateľ umožní vedenie diskusie Užívateľov
v rámci Služby alebo prostredníctvom produktu alebo služby tretej strany, ktorých obsah sa zobrazuje v rámci Služby berú Užívatelia na vedomie skutočnosť, že ich príspevky môžu byť publikované v rámci Služby (tj. na Internetových stránkach a v Aplikáciách) bez časového obmedzenia.
Príspevky v diskusii nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Príspevky nesmú obsahovať vulgárne či obscénne výrazy a urážky, prejavy agresie a ponižovanie, akúkoľvek diskrimináciu (najmä rasovú, národnostnú, náboženskú, z dôvodu pohlavia, zdravotného stavu) alebo jej propagáciu. Príspevky nesmie zasahovať do práva na ochranu osobnosti fyzických osôb a do práva na ochranu názvu, povesti a súkromie právnických osôb.
Príspevky v diskusii ďalej nesmie obsahovať skrytú či zjavnú reklamu.
Prezývky v diskusii nesmie byť zavádzajúce, vulgárne či inak porušujúce dobré mravy.
Užívatelia nesmú rušiť diskusiu zasielaním diskusných príspevkov mimo Faktický kontext diskusie či opakovaných diskusných príspevkov s totožným textom.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek diskusný príspevok, skupinu diskusných príspevkov alebo všetky diskusné príspevky, a to aj bez udania dôvodov. Prevádzkovateľ najmä bezodkladne vymaže taký diskusný príspevok, ktorý bude v rozpore so zásadami uvedenými v tomto článku.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zakázať účasť v diskusii Používateľovi, ktorý v minulosti opakovane porušil zásady uvedené v tomto článku, v odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ rozhodnúť o zákaze prístupu do diskusie aj z iných dôvodov.

3. Ostatné práva a povinnosti Užívateľov spojené s registráciou do Služby

Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o ukončenie registrácie spôsobom určeným na Internetovej stránke alebo v Aplikáciu. V takom prípade nevzniká Používateľovi nárok na vrátenie ani pomernej časti predplatného.
Užívateľ je povinný zabezpečiť svoje registračné údaje a prístupové údaje poskytnuté pre sprístupnenie Služby pred ich zneužitím zo strany inej osoby.
Užívatelia sú povinní užívať Službu takým spôsobom, aby z ich použitia neboli vylučovaní ostatné používatelia, aby im nebolo sťažované použitia Služby, a aby nebola ohrozená či poškodená funkčnosť Služby alebo akejkoľvek jej časti.
V prípade, že pre poskytovanie Služby sú potrebné osobné údaje Používateľa, je Používateľ povinný poskytnúť tieto údaje pravdivo a je povinný informovať Prevádzkovateľa o ich zmene v súlade s konkrétnymi pravidlami pre ich aktualizáciu stanovenými Prevádzkovateľom. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené v informácii o spracovaní osobných údajov.
Užívatelia nie sú oprávnení umiestňovať na Internetových stránkach a v Aplikáciách vlastný obsah s výnimkou prípadov, keď toto Prevádzkovateľ výslovne umožní. V takom prípade sú Užívatelia povinní rešpektovať pravidlá pre umiestňovanie vlastného obsahu stanovené Prevádzkovateľom. Užívateľ je oprávnený takto umiestniť na Internetové stránky alebo do Aplikácia len taký obsah, ktorý neporušuje práva tretích strán (najmä autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobrej povesti právnickej osoby). Prevádzkovateľ nie je povinný takto umiestnený obsah zálohovať a je oprávnený ho kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez náhrady zmazať.
Užívatelia nie sú oprávnení obchádzať či narušovať softvérovú ochranu Internetových stránok a Aplikáciou ani narušovať ich prevádzka (najmä zasielaním automaticky generovaných nevyžiadanej komunikácie či automaticky generovaných prístupov na Internetové stránky alebo do Aplikácií).

4. Ochrana autorského práva

Materiály publikované na Internetových stránkach a v Aplikáciách majú spravidla charakter autorského diela a ako také podliehajú ochrane v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb. (Autorský zákon).
Užívatelia sú oprávnení používať autorské diela publikovaná na Internetových stránkach a v Aplikáciách iba pre svoju vlastnú potrebu. Uverejnenie a šírenie obsahu Internetových stránok alebo Aplikácií, či k jeho časti je zakázané. Úprava a pozmeňovanie obsahu Internetových stránok alebo Aplikáciou či k jeho časti sú tiež zakázané. Užívatelia sú oprávnení ukladať či kopírovať jednotlivé položky obsahu Internetových stránok alebo Aplikáciou iba pre osobné účely a iba za predpokladu, že takéto ukladanie resp. kopírovanie nie je u príslušnej položky vylúčené buď výslovným zákazom alebo softvérovú ochranou.
Užitie autorských diel publikovaných na Internetových stránkach alebo v Aplikáciách v masmédiách vrátane použitia pre spravodajské účely je zakázané s výnimkou prípadov, keď dá Prevádzkovateľ k takémuto použitiu súhlas.
V prípade, že Užívateľ umiestni na Internetové stránky alebo do Aplikácie obsah v súlade s čl. V, ods. 5, alebo ak poskytne Prevádzkovateľovi prostredníctvom Internetových stránok alebo Aplikácie obrazový, zvukový, textový alebo audiovizuálny materiál, udeľuje tým Užívateľ Prevádzkovateľovi časovo a územne neobmedzenú licenciu na použitie takéhoto obsahu resp. materiálu, ak tento materiál splní